Pravno obaveštenje

PRAVNO OBAVEŠTENJE

Autorska zaštita

Sadržaji koji su objavljeni na internet stranicama društva Kras d.o.o. predstavljaju zaštićeno autorsko delo društva Kras d.o.o. odnosno njegovih ugovornih partnera u skladu sa odredbama Zakona o autorskim i srodnim pravima (Službeni list RS, br. 16/07 – zvanični prečišćeni tekst, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP i 9/19). Zabranjeni su reprodukovanje, distribucija, menjanje, javno prikazivanje i umnožavanje kao i drugi oblici korišćenja autorskog dela bez izričite pisane dozvole društva Kras d.o.o.

U slučaju sticanja pisane dozvole društva Kras d.o.o. dokumente koji su objavljeni na internet stranicama Kras d.o.o. moguće je iskoristiti samo u nekomercijalne svrhe, pri čemu se moraju primeniti sva navedena upozorenja o autorskim i drugim pravima. Pritom Kras d.o.o. mora biti vidno označen kao izvor podataka.

Odgovornost

Kras d.o.o. staraće se o tačnosti, ispravnosti i ažuriranosti objavljenih sadržaja održavanjem i dizajniranjem internet stranica. Pritom društvo ne preuzima nikakve odgovornosti ni za kakvu štetu koja bi posredno ili neposredno nastala kao posledica upotrebe ovih internet stranica odnosno njenih sadržaja.

Korisnici objavljeni sadržaj koriste isključivo na sopstvenu odgovornost.

Kras d.o.o. zadržava pravo izmene, dodavanja ili uklanjanja sadržaja internet stranica u celini ili delimično i to bez prethodnog upozorenja.

POLITIKA PRIVATNOSTI

Opšti uslovi

Politika privatnosti i zaštite podataka o ličnosti važi za sve korisnike internet stranica www.www.kras.si (u nastavku: internet strana), kojima upravlja kompanija Kras d.o.o., Šepulje 31, 6210 Sežana (u nastavku: Kras).

Kontrolor podataka o ličnosti

Kontrolor podataka o ličnosti koje prosleđuje pojedinac jeste Kras d.o.o., Šepulje 31, 6210 Sežana.

Prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti

Kras poštuje i štiti privatnost korisnika internet stranica, a podatke o ličnosti obrađuje odgovorno i u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (ZVOP-1) i Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od dana 27. aprila 2016. o zaštiti pojedinaca pri obradi podataka o ličnosti u slobodnom protoku takvih podataka i o prestanku važenja Direktive 95/46/ES (Opšta uredba o zaštiti podataka).

Podatke o korisnicima kontrolor obrađuje kako bi ispunio svoje obaveze u svrhu identifikacije pojedinca u slučaju mogućeg rešavanja reklamacija i drugih pitanja u vezi sa kupovinom.

Kontrolor prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti pojedinaca u slučaju registracije i saglasnosti pojedinaca da prima e-vesti, recepte ili učestvuje u nagradnim igrama. Sa učešćem pojedinaca u jednoj od spomenutih aktivnosti biće obrađeni sledeći podaci o ličnosti: ime i prezime, adresa elektronske pošte, podaci o prebivalištu, država stanovanja, broj telefona, IP adresa, podaci o registraciji, arhiva komunikacije. Kompaniji Kras ovi podaci su neophodni za potrebe komunikacije, pripreme i slanja odgovora kao i pogodnosti prilagođenih interesovanju korisnika.

Na osnovu saglasnosti pojedinaca kontrolor može da obrađuje podatke o ličnosti u svrhe pripreme i slanja prilagođenih ponuda kao i obaveštavanje o ponudama koje interesuju korisnika. Obaveštavanje se vrši preko odabranih kanala za prosleđivanje. Prosleđivanje podataka o ličnosti je dobrovoljno i pojedinac u svakom trenutku može da ih ukloni. Podaci se čuvaju dok pojedinac ne povuče pristanak ili dok se ne primi zahtev za brisanje podataka.

Kontrolor može da obrađuje pojedine podatke o ličnosti (ime i prezime, adresa, adresa elektronske pošte, broj telefona) za potrebe direktnog marketinga kao i za potrebe utvrđivanja zadovoljstva klijenata uslugama odnosno korisničkog iskustva i na osnovu legitimnog interesa ukoliko se pojedinac ne protivi takvoj obradi.

Podaci za koje kompaniji Kras nije potrebna saglasnost pojedinca obrađuju se u skladu s važećim zakonodavstvom.

Svrha prikupljanja podataka o ličnosti

Kras prikuplja podatke o ličnosti na internet stranici u sledeće svrhe:

– poboljšanje kvaliteta sadržaja i funkcionalnosti usluga na internet stranici;

– definisanje prilagođenih ponuda i obaveštenja o ponudama koje zanimaju korisnika, samo putem odabranih kanala;

– marketinška istraživanja u cilju optimizacije ponude i troškova kao i podizanja zadovoljstva kupaca;

– slanje e-vesti i drugog reklamnog materijala;

– rešavanje reklamacija;

– komunikacija i slanje nagrada u nagradnoj igri.

Čuvanje podataka o ličnosti

Kras na adekvatan način čuva i štiti podatke o ličnosti u elektronskom obliku u sedištu kompanije. Podaci koji se obrađuju u svrhe ispunjavanja ugovornih obaveza čuvaju se do ispunjavanja svih obaveza iz ugovornog odnosa odnosno najduže 5 godina nakon ispunjavanja svih obaveza, sa istekom roka zastarelosti u odnosu na pojedinačni zahtev.

Podatke koji se obrađuju na osnovu saglasnosti pojedinca, kontrolor čuva do povlačenja njegove saglasnosti. Korisnik u svakom trenutku može da pošalje pisani zahtev za prekid upotrebe podataka o ličnosti na adresu info@kras.si

Zaštita privatnosti

Kras brine o zaštiti privatnosti poštujući sve važeće zakonske propise. Isto tako, Kras obezbeđuje svu potrebnu tehnološku i organizacionu podršku za zaštitu i čuvanje podataka o ličnosti od gubitaka, izmena, krađe i pristupa neovlašćenih trećih lica.

Kolačići

Naša internet strana koristi tehnologiju „kolačića” (cookies) kako bi mogla da razlikuje posetioce i vrši statistiku korišćenja internet stranice. To nam omogućava da kontinuirano poboljšavamo rad stranice. Korisnici koji ne dozvole pohranjivanje kolačića naše internet stranice na svom računaru biće uskraćeni za neke od njenih funkcionalnosti prilikom pregleda internet stranice (gledanje video-zapisa, komentarisanje putem Fejsbuka i sl.). Kolačići su male datoteke koje sistem posećene stranice pohranjuje na vaš računar. Tako sistem prilikom sledeće posete stranice može da vas prepozna.

Prosleđivanje podataka o ličnosti trećim licima

Kras pojedine vaše podatke, u skladu sa svrhom obrade, može da prosledi trećim licima odnosno da im dozvoli uvid u podatke:

– spoljnoj ugovornoj agenciji koja za kompaniju Kras uređuje internet stranicu. Agencija radi isključivo u ime, na račun, po uputstvima i pod nadzorom kompanije Kras, u cilju tehničkog, sadržajnog i korisničkog iskustva na internet stranici;

– spoljnoj internet aplikaciji koja služi za prosleđivanje e-vesti i radi isključivo u ime i na račun, prema uputstvima i pod nazorom kompanije Kras;

– ako podatke zatraže državni organi koji pisanim obrazloženjem zahtevaju podatke za potrebe vođenja konkretnog postupka.

Prava korisnika

Pojedinac u vezi sa obradom podataka o ličnosti ima sledeća prava:

– pravo na pristup podacima,

– pravo na ispravku,

– pravo na brisanje („pravo na zaborav”),

– pravo na ograničenje obrade,

– pravo da prenosivost podataka i

– pravo na prigovor.

Pojedinac na koga se odnose podaci o ličnosti može zahtevati ostvarivanje navedenih prava slanjem zahteva na adresu elektronske pošte info@kras.si. Kras će uvažiti zahtev ili pojedinca obavestiti o razlozima za odbijanje zahteva bez nepotrebnog odlaganja, iako najkasnije u roku od 15 dana od prijema zahteva.

Pravo na pristup podacima

Pojedinac na koga se odnose podaci o ličnosti ima pravo da od kontrolora dobije potvrdu o tome da li se obrađuju podaci o ličnosti u vezi s njim i ako je to slučaj, ima pravo pristupa podacima o ličnosti i sledećim informacijama:

– svrha obrade;

– vrste podataka o ličnosti;

– korisnici ili kategorije korisnika kojima su bili ili kojima će biti otkriveni podaci o ličnosti, naročito korisnici u trećim državama ili međunarodne organizacije;

– kada je moguće, predviđeni period čuvanja podataka o ličnosti ili, kada to nije moguće, kriterijumi koji se koriste za određivanje tog perioda;

– postojanje prava da se od kontrolora zahteva ispravka ili brisanje podataka o ličnosti ili ograničenje obrade podataka o ličnosti u vezi sa pojedincem na koga se podaci o ličnosti odnose, ili postojanje prava na prigovor takvoj obradi;

– pravo na podnošenje žalbe nadležnom organu;

– kada podaci o ličnosti nisu prikupljeni od pojedinca, sve raspoložive informacije u vezi s njihovim izvorom;

– postojanje automatizovanog donošenja odluka, zaključno sa definisanjem profila, i smislene informacije o razlozima za njih, kao i značaj i predviđene posledice takve obrade za pojedinca.

Kras pojedincu obezbeđuje kopiju podataka o ličnosti koji se obrađuju. Ako pojedinac zahtev podnese elektronskim sredstvima i ako ne zahteva drugačije, informacije mu se obezbeđuju u elektronskom obliku.

Pravo na ispravku

Pojedinac na koga se odnose podaci o ličnosti ima pravo da zahteva da Kras ispravi netačne podatke o ličnosti u vezi s njim. Uzimajući u obzir svrhe, pojedinac takođe ima pravo da dopuni nepotpune podatke o ličnosti, uključujući podnošenje dopunske izjave.

Pravo na brisanje („pravo na zaborav”)

Pojedinac na koga se odnose podaci o ličnosti ima pravo da zahteva da Kras izbriše podatke o ličnosti u vezi s njim. Podatke o ličnosti Kras mora da izbriše kada:

– podaci o ličnosti nisu više potrebni u svrhe za koje su bili prikupljeni ili na drugi način obrađeni,

– pojedinac povuče pristanak koji je osnova za obradu podataka a za obradu ne postoji druga pravna osnova,

– pojedinac se protivi obradi na osnovu zakonskog interesa kontrolora, a za obradu podataka ne postoje nikakvi prevladavajući zakonski razlozi, ili ako se pojedinac protivi obradi,

– pojedinac se protivi obradi za potrebe direktnog marketinga,

– podaci o ličnosti obrađeni su nezakonito,

– podatke o ličnosti treba izbrisati kako bi se ispunile pravne obaveze u skladu sa pravom Unije ili slovenačkim pravnim poretkom.

Pravo na ograničenje obrade

Pojedinac na koga se odnose podaci o ličnosti ima pravo da zahteva da Kras ograniči obradu kada:

– pojedinac osporava tačnost podataka (za period u kojem je kontroloru omogućena provera tačnosti podataka),

– je obrada nezakonita, a pojedinac umesto brisanja podataka o ličnosti zahteva ograničenje njihove upotrebe,

– mu više nisu potrebni u svrhe obrade već su pojedincu potrebni za ostvarivanje, sprovođenje ili odbranu pravnih zahteva,

– je pojedinac uložio prigovor u vezi sa obradom dok se ne proveri da li zakonski razlozi kontrolora prevladavaju nad razlozima pojedinca na koga se odnose podaci o ličnosti.

Kada je obrada podataka o ličnosti ograničena, takvi podaci o ličnosti mogu se, osim za pohranjivanje, obrađivati samo uz saglasnost pojedinca na koga se ti podaci odnose, ili u svrhu ostvarivanja, sprovođenja ili odbrane pravnih zahteva ili zaštite prava drugog fizičkog ili pravnog lica ili zbog značajnog interesa Unije ili prava Slovenije.

Pravo na prenosivost

Pojedinac na koga se odnose podaci o ličnosti ima pravo da podatke o ličnosti u vezi s njim koje je prosledio kontroloru dobije u strukturisanom, opšteupotrebljivom i mašinski čitljivom obliku kao i pravo da te podatke prosledi drugom kontroloru (ako je to tehnički izvodljivo) kada:

– se obrada zasniva na pristanku pojedinca ili ugovoru i

– se obrada vrši automatskim sredstvima.

Pravo na prigovor

Pojedinac na koga se odnose podaci o ličnosti ima pravo da u bilo kom trenutku prigovori obradi podataka o ličnosti ako se prigovor zasniva na zakonskim interesima kontrolora. Kras prestaje da obrađuje podatke o ličnosti osim ako dokaže neophodne legitimne razloge za obradu koji prevladavaju interese, prava i slobode pojedinca, ili za ostvarivanje, sprovođenje ili odbranu pravnih zahteva.

Pojedinac ima pravo da u bilo kom trenutku prigovori obradi njegovih podataka o ličnosti u svrhe direktnog marketinga i definisanje profila ukoliko je povezano sa takvim direktnim marketingom. U tom slučaju se podaci o ličnosti više ne obrađuju u te svrhe.

Pravo na podnošenje žalbe u vezi sa obradom podataka o ličnosti

Moguće žalbe u vezi sa obradom podataka o ličnosti pojedinac može da pošalje na adresu info@kras.si.

Kada pojedinac smatra da su njegova prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti prekršena, on ima pravo i na efikasno pravno sredstvo i podnošenje žalbe povereniku za informacije.

Osobe mlađe od 15 godina

Osobe mlađe od 15 godina mogu da prosleđuju svoje podatke preko internet stranice samo uz izričitu dozvolu roditelja, hranitelja ili staratelja.

Završne odredbe

Kras zadržava pravo na izmene i dopune ovih Opštih uslova. Korisnici internet stranice će o svim izmenama ovih Opštih uslova biti obavešteni na internet stranici.