Pravna obavijest

PRAVNA OBAVIJEST

Autorska zaštita

Sadržaji koji su objavljeni na internetskim stranicama društva Kras d. o. o. zaštićeno su autorsko djelo društva Kras d. o. o. i/ili njegovih ugovornih partnera sukladno odredbama Zakona o autorskim i srodnim pravima (Službeni list RS, br. 16/07 – službeni pročišćeni tekst, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP i 9/19). Zabranjena je reprodukcija, distribucija, mijenjanje, javno prikazivanje i umnožavanje te ostali oblici iskorištavanja autorskog djela bez izričitog pisanog dopuštenja društva Kras d. o. o.

U slučaju dobivenog pismenog dopuštenja društva Kras d. o. o. dokumente koji su objavljeni na internetskim stranicama Kras d. o. o. moguće je upotrijebiti samo u nekomercijalne svrhe, pri čemu se moraju zadržati sva navedena upozorenja o autorskim ili drugim pravima. Kras d. o. o. usto mora biti vidljivo označen kao izvor podataka.

Odgovornost

Kras d. o. o. će održavanjem i dizajnom internetske stranice nastojati održavati točnost, pravilnost i ažurnost objavljenih sadržaja. Društvo usto ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koja bi izravno ili neizravno nastala kao posljedica uporabe ovih internetskih stranica odnosno sadržaja.

Korisnici upotrebljavaju objavljeni sadržaj isključivo na vlastitu odgovornost.

Kras d. o. o. zadržava pravo mijenjanja, dodavanja ili uklanjanja sadržaja internetskih stranica u cijelosti ili djelomično i u svakom trenutku bez prethodnog upozorenja.

POLITIKA PRIVATNOSTI

Opći uvjeti

Politika privatnosti i zaštita osobnih podataka vrijede za sve korisnike internetske stranice www.www.kras.si (dalje u tekstu: internetska stranica) kojom upravlja poduzeće Kras d. o. o., Šepulje 31, 6210 Sežana (dalje u tekstu: Kras).

Voditelj obrade osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka koje šalje pojedinac jest Kras d. o. o., Šepulje 31, 6210 Sežana.

Prikupljanje i uporaba osobnih podataka

Kras poštuje i štiti privatnost korisnika internetske stranice, a osobne podatke obrađuje odgovorno i u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (ZVOP-1) te Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Podatke o korisnicima voditelj obrade obrađuje za ispunjavanje svojih obveza u svrhe identifikacije pojedinca pri potencijalnom rješavanju reklamacija te ostale, s kupnjom povezane komunikacije.

Voditelj obrade prikuplja i obrađuje osobne podatke pojedinaca u slučaju registracije i suglasnosti pojedinca s primanjem e-novosti ili recepata te nagradne igre. Sudjelovanjem u jednoj od spomenutih aktivnosti bit će obrađeni sljedeći osobni podatci: ime i prezime, elektronička adresa, podatci o prebivalištu, država boravka, telefonski broj, IP adresa, podatci o registraciji, arhiv komunikacije. Kras te podatke treba za potrebe komunikacije, pripreme i slanja odgovora te pogodnosti prilagođenih interesu korisnika.

Na temelju suglasnosti pojedinca voditelj obrade može obrađivati osobne podatke u svrhe pripreme i slanja prilagođenih ponuda te obavješćivanje o ponudama koje zanimaju korisnika. Obavješćivanje se provodi putem odabranih kanala slanja. Slanje osobnih podataka dobrovoljno je i pojedinac ga u bilo kojem trenutku može povući. Podatci se čuvaju do opoziva privole pojedinca odnosno do primitka zahtjeva za brisanje podataka.

Voditelj obrade može obrađivati neke osobne podatke (ime i prezime, adresu, elektroničku adresu, telefonski broj) za potrebe izravnog marketinga te za potrebe utvrđivanja zadovoljstva stranki uslugama odnosno korisničkim iskustvom i na temelju zakonitog interesa ako pojedinac ne podnese prigovor navedenoj obradi.

Podatci za koje Kras ne treba suglasnost pojedinca obrađuju se u skladu s važećim zakonodavstvom.

Svrha prikupljanja osobnih podataka

Kras prikuplja osobne podatke na internetskoj stranici u sljedeće svrhe:

– poboljšanje kvalitete sadržaja i funkcionalnosti usluga na internetskoj stranici

– oblikovanje prilagođenih ponuda i obavješćivanje o ponudama koje zanimaju korisnika, isključivo putem izabranih kanala

– marketinška istraživanja, u svrhu optimizacije ponude i troškova te podizanje zadovoljstva kupaca

– slanje e-novosti i drugih oglasnih materijala

– rješavanje reklamacija

– komuniciranje i slanje nagrada u nagradnoj igri.

Čuvanje osobnih podataka

Kras odgovorno čuva i štiti osobne podatke u elektroničkom obliku u sjedištu poduzeća. Podatci koji se obrađuju u svrhu ispunjavanja ugovornih obveza čuvaju se do ispunjenja svih obveza iz ugovornog odnosa odnosno još najviše pet godina nakon ispunjenja svih obveza, s istekom rokova zastare u vezi s pojedinim potraživanjem.

Podatke koji se obrađuju na temelju suglasnosti pojedinca voditelj obrade čuva do opoziva njegove suglasnosti. Korisnik u bilo kojem trenutku može podnijeti pisani zahtjev za opoziv uporabe osobnih podataka na adresu info@kras.si.

Zaštita privatnosti

Kras se brine za zaštitu privatnosti poštovanjem svih važećih zakonskih propisa. Kras također osigurava svu potrebnu tehnološku te organizacijsku potporu za zaštitu i osiguravanje osobnih podataka od gubitka, izmjena, krađe i pristupa neovlaštenih trećih osoba.

Kolačići

Naša internetska stranica upotrebljava tehnologiju „kolačića“ (cookies) kako bismo mogli razlikovati posjetitelje i provoditi statistiku uporabe internetske stranice. To nam omogućuje trenutno poboljšavanje rada stranice. Korisnici koji ne dopuste preuzimanje „kolačića“ naše stranice na svoje računalo pri pregledu internetske stranice bit će uskraćeni za neke od njezinih funkcionalnosti (gledanje videa, komentiranje putem Facebooka itd.). Kolačići su male datoteke koje sustav posjećene internetske stranice skida na vaše računalo. Tako vas sustav može prepoznati prilikom sljedećeg posjeta stranici.

Slanje osobnih podataka trećim osobama

Kras može neke vaše podatke, sukladno svrsi obrade, proslijediti trećim osobama odnosno dopustiti uvid u podatke:

– vanjskoj ugovornoj agenciji koja za Kras uređuje internetsku stranicu. Agencija djeluje isključivo uime, za račun, prema uputama i pod nadzorom Krasa, u svrhu tehničkog i sadržajnog i korisničkog iskustva na internetskoj stranici

– vanjskoj internetskoj aplikaciji koja služi za prosljeđivanje e-novosti i djeluje isključivo uime i za račun, prema uputama i pod nadzorom Krasa

– ako podatke zatraže državna tijela koja pismenim obrazloženjem zahtijevaju podatke za potrebe vođenja konkretnog postupka.

Prava korisnika

Pojedinac u vezi s obradom osobnih podataka ima sljedeća prava:

– pravo na pristup podatcima

– pravo na ispravak

– pravo na brisanje („pravo na zaborav“)

– pravo na ograničenje obrade

– pravo na prenosivost podataka

– pravo na prigovor.

Pojedinac na kojeg se odnose osobni podatci može zahtijevati ostvarenje navedenih prava zahtjevom poslanim na elektroničku adresu info@kras.si. Kras će udovoljiti zahtjevu ili obavijestiti pojedinca o razlozima odbijanja zahtjeva bez nepotrebnog odgađanja, ali najkasnije u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.

Pravo na pristup podatcima

Pojedinac na kojeg se odnose osobni podatci ima pravo od voditelja obrade dobiti potvrdu obrađuju li se u vezi s njim osobni podatci i, kad je to tako, pristup osobnim podatcima i sljedećim informacijama:

– svrsi obrade

– vrsti osobnih podataka

– korisnicima ili kategorijama korisnika kojima su bili ili će biti otkriveni osobni podatci, posebno korisnicima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama

– kad je moguće, predviđenom razdoblju čuvanja osobnih podataka ili, ako to nije moguće, kriterijima koji se primjenjuju za određivanje tog razdoblja

– postojanju prava da se od voditelja obrade zahtijeva ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade osobnih podataka u vezi s pojedincem na kojeg se odnose osobni podatci ili postojanju prava do prigovor takvoj obradi

– pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu

– kad osobni podatci nisu prikupljeni od pojedinca, svim dostupnim informacijama u vezi s njihovim izvorom

– postojanju automatiziranog usvajanja odluka, uključujući oblikovanje profila, te smislenim informacijama o razlozima za njih, kao i značenju i predviđenim posljedicama takve obrade za pojedinca.

Kras pojedincu osigurava kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Ako pojedinac podnese zahtjev elektroničkim sredstvima i ako ne zahtijeva drugačije, informacije mu se osiguravaju u elektroničkom obliku.

Pravo na ispravak

Pojedinac na kojeg se odnose osobni podatci ima pravo postići da Kras ispravi netočne osobne podatke u vezi s njim. Uz poštovanje svrha pojedinac ima pravo i na nadopunu nepotpunih osobnih podataka, uključujući prilaganje izjave o nadopuni.

Pravo na brisanje („pravo na zaborav“)

Pojedinac na kojeg se odnose osobni podatci ima pravo postići da Kras izbriše osobne podatke u vezi s njim. Kras mora izbrisati podatke kad:

– osobni podatci više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni ili bilo kako drugačije obrađeni

– pojedinac povuče privolu koja je temelj za obradu podataka, a za obradu ne postoji druga pravna osnova

– pojedinac podnese prigovor na obradu na temelju zakonitog interesa voditelja obrade, a za obradu podataka ne postoje nikakvi prevladavajući zakonski razlozi ili ako pojedinac podnese prigovor na obradu

– pojedinac podnese prigovor na obradu za potrebe izravnog marketinga

– su osobni podatci obrađeni nezakonito

– osobne podatke treba izbrisati za ispunjavanje pravne obveze u skladu s pravom Unije ili slovenskim zakonskim propisima.

Pravo na ograničenje obrade

Pojedinac na kojeg se odnose osobni podatci ima pravo postići da Kras ograniči obradu kad:

– pojedinac niječe točnost podataka (u razdoblju koje voditelju podataka omogućuje provjeriti točnost podataka)

– kad je obrada nezakonita, a pojedinac umjesto brisanja osobnih podataka zahtijeva ograničenje njihove uporabe

– kad više nisu potrebni u svrhe obrade, ali ih pojedinac treba za ostvarivanje, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjeva

– kad je pojedinac podnio prigovor u vezi s obradom dok se ne provjeri prevladavaju li zakoniti razlozi voditelja obrade nad razlozima pojedinca na kojeg se osobni podatci odnose.

Kad je obrada osobnih podataka ograničena, takvi se osobni podatci, osim pohrane, mogu obrađivati samo uz privolu pojedinca na kojeg se odnose ili u svrhu utvrđivanja, provođenja ili obrane pravnih zahtjeva ili radi zaštite prava druge fizičke ili pravne osobe ili zbog važnog interesa Unije ili prava Slovenije.

Pravo na prijenos

Pojedinac na kojeg se odnose osobni podatci ima pravo na primanje osobnih podataka koji se odnose na njega koje je dostavio voditelju obrade u strukturiranom, opće upotrebljivom i strojno čitljivom obliku i pravo na prijenos tih podataka drugom voditelju obrade osobnih podataka (ako je to tehnički izvedivo):

– kad se obrada temelji na privoli pojedinca ili ugovoru i

– kad se obrada provodi automatiziranim sredstvima.

Pravo na prigovor

Pojedinac na kojeg se odnose osobni podatci ima pravo podnijeti prigovor na obradu osobnih podataka u bilo kojem trenutku ako se on temelji na legitimnim interesima voditelja obrade. Kras prestaje obrađivati osobne podatke, osim ako ne dokaže uvjerljive legitimne razloge za obradu koji prevladavaju nad interesima, pravima i slobodama pojedinca ili za utvrđivanje, provođenje ili obranu pravnih zahtjeva.

Pojedinac ima pravo u bilo kojem trenutku podnijeti prigovor na obradu njegovih osobnih podataka u svrhe izravnog marketinga i kreiranje profila ako je to povezano s takvim izravnim marketingom. U tom se slučaju osobni podatci više ne obrađuju u te svrhe.

Pravo na podnošenje žalbe u vezi s obradom osobnih podataka

Moguće žalbe u vezi s obradom osobnih podataka mogu se poslati na info@kras.si.

Kada pojedinac smatra da je došlo do kršenja njegovih prava u vezi s obradom osobnih podataka, on ili ona ima pravo i na učinkovito pravno sredstvo te podnijeti žalbu Povjereniku za informiranje.

Osobe mlađe od 15 godina

Osobe mlađe od 15 godina mogu dati svoje podatke putem internetske stranice samo uz izričito dopuštenje roditelja, udomitelja ili skrbnika.

Završne odredbe

Kras zadržava pravo izmjene i dopune ovih Općih uvjeta. Korisnici internetske stranice bit će obaviješteni o svim promjenama ovih Općih uvjeta na internetskoj stranici.